Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla przedsiębiorców i samozatrudnionych Tarcza Antykryzysowa

Przedsiębiorcy, w tym również samozatrudnieni będą mogli uzyskać m.in. bezzwrotnie środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Środki te po spełnieniu jednego prostego warunku to bezzwrotna pożyczka 5000 złotych dla mikroprzedsiębiorców.

Zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku.

Mikroprzedsiębiorca
Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku

z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

Warto również dodać, że zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca nie musi deklarować stanu zatrudnienia. Pożyczka udzielana jest więc również osobom niezatrudniającym żadnych pracowników.

Ponadto uzyskanie pożyczki nie jest uzależnione od wysokości przychodów przedsiębiorcy ani od spełnienia warunku spadku przychodów. Ponadto, zaciągniecie pożyczki nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form pomocy, takich jak zwolnienie z ZUS czy zasiłek postojowy

Jak uzyskać mikropożyczkę ?
Aby uzyskać takie świadczenie, należy złożyć wniosek o pożyczkę do  powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.Wnioski można składać dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Pożyczka, o której mowa:

  • może być udzielona do wysokości 5000 zł;
  • posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski;
  • może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją
    w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia. 

Warto dodać, iż ustawodawca w przepisach dotyczących pożyczki zastrzegł, że Rada  Ministrów może w celu przeciwdziałania koronawirusowi przedłużyć w drodze rozporządzenia okres spłaty pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz ich skutki.

Jak umorzyć pożyczkę ? – Wniosek
Zgdnie z art ust. 7 art. 15zzd wyżej wskazanej ustawy, pożyczka wraz z odsetkami na wniosek pożyczkobiorcy może być umorzona pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Nie można pominąć faktu, że we wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, iż prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Umorzenie to jest możliwe po spełnieniu jednego prostego warunku.

W pierwotnej wersji przepisów, warunek ten polegał na wykazaniu niezmniejszonego stanu zatrudnienia po 3 miesiącach od zaciągnięcia pożyczki. Zgodnie z nowymi przepisami zaś, umorzenie nie jest już uzależnione od zachowania stanu zatrudnienia, a jedynie od ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej.

Po 3 miesiącach od dnia udzielenia pożyczki przedsiębiorca musi jedynie oświadczyć, iż nadal prowadzi działalność gospodarczą. I to wszystko. Po złożeniu takiego oświadczenia, pożyczka zostaje umorzona.

Wniosek o umożenie może być złożony w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov. pl lub w postaci papierowej do urzędu. W przypadku wysyłki przez platformę Praca.gov.pl, wniosek będzie obowiązek opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Jak złożyć wniosek o bezzwrotną pożyczkę?
Pożyczka udzielana jest z środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że wnioski o udzielenie pożyczki należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu pracy. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, podpisując go Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Szczegółowa instrukcja opisująca proceduję złożenia wniosku znajduje się tutaj
Wniosek o pożyczkę w wersji elektronicznej  przez platformę Praca.gov.pl można rozpocząć tutaj

Wniosek o pożyczkę w wersji papierowej można pobrać tutaj

Dokumentacja

  • Do wniosku należy załączyć umowę pożyczki. Treść umowy dostępna jest tutaj
  • kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, plik w formacie jpg, pdf),
  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie xls lub xlsx) (załącznik nr 1 do wniosku).

Gdyby wystąpiły jakieś pytania lub wątpliwości serdecznie zachęcam do kontaktu.