Zwolniene z ZUS na 3 miesiące Tarcza Antykryzysowa

W okresie rozwoju pandemii koronawirusa w ramach działań antykryzysowych wprowadzono ulgę polegającą na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek ZUS zarówno na ubezpieczenie społeczne jak i zdrowotne na okres 3 miesięcy. Okres ten został sztywno określony w ustawie, a zwolnieniu będą podlegać wyłącznie składki należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Kto może skorzystać ze zwolnienia ? 
Krąg podmiotów objętych niniejszym zwolnieniem jest bardzo szeroki i dotyczy osób wykonujących działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. opłacających regularnie składki na własne ubezpieczenia.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia ?
Ze zwolnienia nie mogą z kolei skorzystać przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. 6 miesięcznej ulgi na start i opłacają wyłącznie składkę zdrowotną lub znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały terminowo należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Skutki skorzystanie ze zwolnienia
Składki, mimo że nie zostaną fizycznie wpłacone do ZUS, będą (wyłącznie przez organ ubezpieczeniowy) uznane jako opłacone. Są one bowiem finansowane z dotacji, jaką otrzyma Fundusz Ubezpieczeń Społecznych od budżetu państwa. Oznacza to, że umorzenie ich nie wpłynie na wysokość emerytury. W przypadku świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w dalszym ciągu będą one przysługiwały przedsiębiorcom, którzy pod to ubezpieczenie podlegali w dniu 01.02.2020 r., mimo że składka nie zostanie faktycznie przez podatnika opłacona. Jednocześnie, członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez przedsiębiorcę zachowują prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych warunkach jak dotychczas.

Księgowanie zwolnionych składek ZUS
W tym miejscu nie można pominąć faktu, że w zakresie przepisów określających odliczenia składek od dochodu i podatku, te nie zostały znowelizowane. Odliczeniu podlegają wyłącznie składki faktycznie zapłacone. Tym samym składki nieopłacone przez przedsiębiorcę z tytułu korzystania ze zwolnienia, nie podlegają
odliczeniu od dochodu, ani nie podlegają ujęciu w kosztach w zakresie składek społecznych, oraz nie podlegają odliczeniu od podatku w zakresie składek zdrowotnych i księgowaniu w KPiR w zakresie składek na fundusz pracy. W konsekwencji, jeżeli podatnik wykaże w danym miesiącu którego dotyczy zwolnienie dochód nie będzie uprawniony do wykazania kosztów w zakresie składki społecznej, ani nie odliczy od podatku składki zdrowotnej.

Jakie musisz spełniać warunki aby skorzystać ze wsparcia ?
Musisz:

  • wykonywać działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacać terminowo składki na własne ubezpieczenie;
  • osiągnąć przychód nie przekraczający kwoty 15.681 zł. w pierwszym miesiącu i kolejnych, za które jest składany wniosek o zwolnienie;
  • złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.;
  • złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Co musisz zrobić aby skorzystać ze zwolnienia ?
Zwolnienie ze składek ZUS nie jest przyznawane automatycznie wszystkim przedsiębiorcom. Podatnicy, którym przysługuje zwolnienie z opłacania składek ZUS i chcą z tego rozwiązania skorzystać, muszą złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych maksymalnie do 30 czerwca 2020 roku.
Wniosek ten powinien zawierać:

  • dane płatnika składek: imię i nazwisko, nazwa skrócona, NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z ich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, a także adres do korespondencji;
  • oświadczenie o nieprzekroczeniu limitu przychodu w wysokości 15.681 zł w pierwszym i kolejnych miesiącach, za które złożony zostanie wniosek o umorzenie składek;
  • inne informacje niezbędne do zwolnienia z opłacania składek, jak np. informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną;
  • podpis wnioskodawcy.

Warto w tym miejscu dodać, że oświadczenie o wysokości przychodu składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jak złożyć wniosek ?
Wniosek o umorzenie składek ZUS można złożyć w formie papierowej bądź elektronicznej za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku składania dokumentu w formie papierowej należy go podpisać osobiście. Przy składaniu go w formie elektronicznej, powinien on być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Podsumowując, wniosek możesz złożyć :

Czy jest dostępny wzór wniosku?
Tak, wzór wniosku możesz pobrać w wersji:

Infolinia ZUS
Dostępna jest również ogólnopolska infolinia ZUS w dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 – wybierz „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS), a następnie wybierz temat rozmowy 7 – wsparcie dla przedsiębiorców.

A kiedy nie spełniasz warunków do zwolnienia?
Warto dodać, że Samozatrudnieni, którzy nie spełniają warunków do zwolnienia z ZUS mogą ubiegać się o odroczenie składek na okres 3 miesięcy, bez konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej. Zwolnienie dotyczy osób opłacających składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
Umorzeniu podlegają składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. i opłacane od standardowej podstawy wymiaru.

Gdyby wystąpiły jakieś pytania lub wątpliwości serdecznie zachęcam do kontaktu.