Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców Tarcza Antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa wprowadza pomoc w postaci świadczenia postojowego dla najbardziej zagrożonych, czyli dla osób które:

 • prowadzą działalność gospodarczą i opłacających składki same za siebie, lub
 • Wykonują pracę na podstawie:
  • umowy agencyjnej,
  • umowy zlecenia,
  • innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia;
  • umowy o dzieło.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe?
Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie koronawirusa wystąpił przestój w prowadzeniu działalności. Będzie ono skierowane do ww. osób, wyłącznie gdy nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy:

 • rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesia działalności) i przychód, który uzyskała w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był:
  • niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o co najmniej 15% oraz
  • nie przekraczał  kwoty 15.681 zł
 • rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiła ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskała w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty  15.681 zł

 • nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Wysokość świadczenia postojowego
Wysokość świadczenia postojowego to 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., czyli 2080 zł (2600 × 80%). Co istotne, ze względu na jego socjalny charakter świadczenie nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Nie wszyscy otrzymają świadczenie postojowe w pełnej kwocie. Osoby prowadzące działalność i rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, otrzymają ze względu na brak możliwości weryfikacji osiąganego przychodu świadczenie postojowe w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. czyli 1300 zł

Wniosek o świadczenie postojowe
Świadczenie postojowe będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na wniosek zainteresowanego złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej wniosek składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego.

Omawiany wniosek powinien zawierać:

 • dane osoby uprawnionej;
 • numer rachunku płatniczego;
 • dane zleceniodawcy albo zamawiającego, za pośrednictwem którego składany jest wniosek;
 • oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub wykonującej umowę cywilnoprawną potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do otrzymania świadczenia;
 • inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego. 

Do wniosku zleceniodawca lub zamawiający powinien dołączyć:

 • oświadczenie, które potwierdza:
  • że nie doszło do skutku lub ograniczono wykonywanie umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności;
  • datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z umowy;
 • kopię umowy cywilnoprawnej.

Jak złożyć wniosek ?
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek możesz przekazać:

Wzór wniosku
Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe:

Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy. Natomiast odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji, od której można się odwołać do sądu.

Gdyby wystąpiły jakieś pytania lub wątpliwości serdecznie zachęcam do kontaktu.